การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 เมษายน 2566

11


เอกสารแนบ
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4 เมษายน 2566

11


เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม – มีนาคม 2566)
3 เมษายน 2566

10


เอกสารแนบ
แบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
14 กุมภาพันธ์ 2565

21


เอกสารแนบ
การติตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร
17 มกราคม 2565

13


เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
16 มกราคม 2565

14


เอกสารแนบ
แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรม
5 มกราคม 2564

15


เอกสารแนบ
แผนการป้องกันการทุจริต
5 มกราคม 2564

10


เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
5 มกราคม 2564

11


เอกสารแนบ
แผนสร้างความผาสุก
5 มกราคม 2564

8


เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นประจำปี
1 ตุลาคม 2563

13


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563
7 สิงหาคม 2562

9


เอกสารแนบ
ประกาศมาตรฐานจริยธรรม
27 ธันวาคม 2561

9


เอกสารแนบ