กองช่าง
 • นายรวยไชย ชัยสุริยา

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายจีระศักดิ์ ใจกระจ่าง

  นายช่างโยธา

 • นางสาวปัณชญา สิทธิโยธา

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายปริตตะ ปานวุ่น

  นายช่างโยธา

 • ว่าง

  วิศวกรโยธา (ปก/ชก)

 • นายสรายุทธ จันทรมาศ

  ผู้ช่วยพนักงานผลิตน้ำประปา

 • นางสาววริฏฐา ไชยศร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ