หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางสาวนุชรีย์ เทพรัตน์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  โทร. 0649891435

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชนันทน์ เขียวสุวรรณ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  โทร. 0898695798

 • นายทนงศักดิ์ เกิดความสุข

  หัวหน้าสำนักปลัด

  โทร. 0893825893

 • นางสาวกาญจนา นาคแท้

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 0893825894

 • นายรวยไชย ชัยสุริยา

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร. 0811870891