สำนักงานปลัด
 • นายทนงศักดิ์ เกิดความสุข

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวนงลักษณ์ ลิขิตธำรงกวิน

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

 • นางพรรณพิไล สงช่วย

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสุปราณี จีนปาน

  นักจัดการงานทั่วไปฯ

 • นางสาวเยาวลักษณ์ ศักดา

  นักพัฒนาชุมชนฯ

 • นางสาวนวพร สินสวัสดิ์

  นักวิชาการศึกษาฯ

 • นางสาวธนพร ฤทธิชัย

  เจ้าพนักงานธุรการฯ

 • นางโสภิดา เชื้อขำ

  ครู

 • นางพัชรา คงชาญกิจ

  ครู

 • ว่าง

  .เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง/ชง)

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชง)

 • นายชรินทร์ นาคน้อย

  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

 • นายธีรโชติ ยอดราช

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวนิภาพร เดชรักษา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายศักดาวุธ สิทธิโยธา

  คนงานทั่งไป

 • นางสาวไพลิน ชัยศิริ

  ผู้ดูแลเด็ก