สมาชิกสภา อบต.
 • นายวิโรจน์ จิตรเพ็ชร

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

 • นายพงษ์ศักดิ์ แก้วการดี

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

 • นางสาวสิวนันท์ มีชนะ

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

 • นางสาวจรินทร์พร นิลพันธ์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 1

 • นายอนันท์ แทงทอง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 4

 • นายวิชาญ ใจกระจ่าง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 5

 • นายวิทยา ทองศรีนวล

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 6

 • นางสุทิศา ชัยภักดี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 7

 • นายณรงค์ศักดิ์ ประดู่

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 8