คณะผู้บริหาร
 • นายสมชาย สงรักษ์

  นายก อบต.หนองบัว

  โทร. 0936021045

 • นายสุเชาว์ ใจกระจ่าง

  รองนายก อบต.หนองบัว

  โทร. 0622142124

 • นายนันท์ หนูจันทร์

  รองนายก อบต.หนองบัว

  โทร.0843369619

 • นายยงยุทธ รัตนแมต

  เลขานุการนายก อบต.หนองบัว

  โทร.0813032542

 • นางสาวนุชรีย์ เทพรัตน์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  โทร. 0649891435

 • ว่าง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  ว่าง

 • นายรวยไชย ชัยสุริยา

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0924693006

 • นางสาวกาญจนา นาคแท้

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0898731782

 • นายทนงศักดิ์ เกิดความสุข

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  098046039