คณะผู้บริหาร
 • นายสมชาย สงรักษ์

  นายก อบต.หนองบัว

  โทร. 0936021045

 • นายสุเชาว์ ใจกระจ่าง

  รองนายก อบต.หนองบัว

  โทร. 0622142124

 • นายนันท์ หนูจันทร์

  รองนายก อบต.หนองบัว

  โทร.0843369619

 • นายยงยุทธ รัตนแมต

  เลขานุการนายก อบต.หนองบัว

  โทร.0813032542

 • นางสาวนุชรีย์ เทพรัตน์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  โทร. 0649891435

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชนันทน์ เขียวสุวรรณ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  โทร. 0898695798