นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2566
17 มกราคม 2566

12


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
14 มกราคม 2566

13


เอกสารแนบ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
17 มกราคม 2565

8


เอกสารแนบ
นโยบายและกลยุทธ์งานบริหารงานบุคคล 2564-2566
14 มกราคม 2565

13


เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
14 มกราคม 2565

16


เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
14 มกราคม 2565

10


เอกสารแนบ
แผนปฎิบัติการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
14 มกราคม 2565

8


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566
1 ตุลาคม 2564

8


เอกสารแนบ
ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
14 พฤษภาคม 2564

9


เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
9 กุมภาพันธ์ 2564

14


เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต
1 กุมภาพันธ์ 2564

15


เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายคุณธรรมเจตนารมณ์ทุจริต
1 กุมภาพันธ์ 2564

7


เอกสารแนบ
นโยบายและกลยุทธ์งานบริหารงานบุคคล 2564-2566
5 มกราคม 2564

8


เอกสารแนบ
โครงสร้างส่วนราชการ
1 ตุลาคม 2563

25


เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 กุมภาพันธ์ 2562

8


เอกสารแนบ
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6 กรกฎาคม 2560

16


เอกสารแนบ
โครงสร้างส่วนราชการ
29 เมษายน 2559

11


เอกสารแนบ