องค์กรแห่งการเรียนรู้
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
11 กุมภาพันธ์ 2565

14


เอกสารแนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน นาย อบต.
11 มกราคม 2565

9


เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจาราชการ(ฉบับที่ 2)และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
16 ธันวาคม 2564

6


เอกสารแนบ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย
10 ตุลาคม 2564

10


เอกสารแนบ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564
10 ตุลาคม 2564

8


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 ตุลาคม 2564

8


เอกสารแนบ
คะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA ) ประจำปี 2564
7 สิงหาคม 2564

7


เอกสารแนบ
ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
11 พฤษภาคม 2564

6


เอกสารแนบ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตรัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ.2564
24 เมษายน 2564

9


เอกสารแนบ
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
15 มีนาคม 2564

8


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.สายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
15 กุมภาพันธ์ 2564

4


เอกสารแนบ
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
9 กุมภาพันธ์ 2564

4


เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฎิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564
14 มกราคม 2564

5


ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2 กรกฎาคม 2563

4


เอกสารแนบ
แผนการจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้
10 มกราคม 2563

12


เอกสารแนบ
แบบค่าเช่าบ้าน
15 มิถุนายน 2560

7


เอกสารแนบ