ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนด้วยตนเอง
24 มกราคม 2567

0


ดาวโหลดแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ

เอกสารแนบ
line องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
25 ธันวาคม 2566

0


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
25 ธันวาคม 2566

0


เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
23 กันยายน 2566

0