รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
13 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ราย
24 เมษายน 2566

5


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
20 มกราคม 2566

11


เอกสารแนบ
รายงานการฝึกอบรมประจำปี 2565
19 ตุลาคม 2565

10


เอกสารแนบ
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 ตุลาคม 2564

18


เอกสารแนบ
การติดตามและประเมินผลการบริหาร และพัฒนาบุคลากร
1 ตุลาคม 2564

22


เอกสารแนบ
รายงานการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2564
30 กันยายน 2564

14


เอกสารแนบ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
29 กรกฎาคม 2564

12


เอกสารแนบ
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ธันวาคม 2563

10


เอกสารแนบ
โครงการจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
29 ตุลาคม 2563

9


เอกสารแนบ
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
24 ตุลาคม 2563

7


เอกสารแนบ
รายงานการฝึกอบรมของบุคลากร ประจำปี 2562
9 มกราคม 2563

8


เอกสารแนบ
รายงานการฝึกอบรมของบุคลากร 2561
10 มกราคม 2562

7


เอกสารแนบ