คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
2 ตุลาคม 2566

0


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

เอกสารแนบ
การขออนุญาตใช้น้ำประปา
2 ตุลาคม 2566

0


การขออนุญาตใช้น้ำประปา

เอกสารแนบ
การรับชำระเงินค่าน้ำประปา
2 ตุลาคม 2566

0


การรับชำระเงินค่าน้ำประปา

เอกสารแนบ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2
2 ตุลาคม 2566

0


การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 

เอกสารแนบ
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
2 ตุลาคม 2566

0


การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

เอกสารแนบ
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
18 ตุลาคม 2565

6


เอกสารแนบ
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย
18 ตุลาคม 2565

7


เอกสารแนบ
ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
18 ตุลาคม 2565

6


เอกสารแนบ
คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 เมษายน 2565

6


เอกสารแนบ
คู่มือบริการประชาชนของ อบต.หนองบัว
16 กรกฎาคม 2563

21


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
22 เมษายน 2563

28


เอกสารแนบ
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ
3 ตุลาคม 2562

19


เอกสารแนบ
คู่มือการจัดเก็บภาษี
29 มกราคม 2562

20


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
29 มกราคม 2562

18


เอกสารแนบ
คู่มือการจัดเก็บภาษี
6 พฤษภาคม 2561

7


เอกสารแนบ
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
7 กันยายน 2560

16


เอกสารแนบ
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
7 กันยายน 2560

12


เอกสารแนบ
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
7 กันยายน 2560

8


เอกสารแนบ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
7 กันยายน 2560

5


เอกสารแนบ