คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
18 ตุลาคม 2565

6


เอกสารแนบ
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย
18 ตุลาคม 2565

7


เอกสารแนบ
ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
18 ตุลาคม 2565

6


เอกสารแนบ
คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 เมษายน 2565

6


เอกสารแนบ
คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
18 มีนาคม 2565

6


เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติราชการพัฒนาชุมชน
14 กันยายน 2564

13


เอกสารแนบ
คู่มือบริการประชาชนของ อบต.หนองบัว
16 กรกฎาคม 2563

21


เอกสารแนบ
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ
3 ตุลาคม 2562

19


เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสาร
29 มกราคม 2562

14


เอกสารแนบ
คู่มือการจัดเก็บภาษี
29 มกราคม 2562

20


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
29 มกราคม 2562

18


เอกสารแนบ