คู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มืองานธุรการ
15 มกราคม 2565

4


เอกสารแนบ
คู่มือการประชุมสภาท้องถิ่น
18 ธันวาคม 2564

10


เอกสารแนบ
คู่มืองานนักพัฒนาชุมชน
14 มิถุนายน 2564

5


เอกสารแนบ
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
13 มิถุนายน 2564

4


เอกสารแนบ
คู่มือการจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
18 มีนาคม 2564

4


เอกสารแนบ
คู่มืองานบุคลากร
18 มีนาคม 2564

1


เอกสารแนบ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
28 มกราคม 2562

2


เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
17 มกราคม 2562

1


เอกสารแนบ
คู่มือการปฎิบัติงานธุรการ
16 กุมภาพันธ์ 2561

1


เอกสารแนบ