คู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
13 กุมภาพันธ์ 2566

4


เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
15 มกราคม 2566

5


เอกสารแนบ
คู่มือการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
16 ธันวาคม 2565

4


เอกสารแนบ
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e-GP
27 พฤศจิกายน 2565

4


เอกสารแนบ
คู่มืองานธุรการสำนักปลัดฯ
19 ตุลาคม 2565

4


เอกสารแนบ
คู่มือนักทรัพยากรบุคคล
20 กันยายน 2565

4


เอกสารแนบ
คู่มืองานกองช่าง
9 สิงหาคม 2565

4


เอกสารแนบ
คู่มืองานการเงินและบัญชี
14 กรกฎาคม 2565

6


เอกสารแนบ
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักาษ์พันธุกรรมพืช
13 กรกฎาคม 2565

4


เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
3 กรกฎาคม 2565

6


เอกสารแนบ
คู่มืองานด้านพัสดุ
16 มิถุนายน 2565

8


เอกสารแนบ
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง
18 มีนาคม 2565

4


เอกสารแนบ
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง
18 มีนาคม 2565

5


เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 มีนาคม 2565

4


เอกสารแนบ
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น
12 มีนาคม 2565

4


เอกสารแนบ
คู่มืองานธุรการ
15 มกราคม 2565

4


เอกสารแนบ
คู่มือการประชุมสภาท้องถิ่น
18 ธันวาคม 2564

10


เอกสารแนบ
คู่มืองานนักพัฒนาชุมชน
14 มิถุนายน 2564

5


เอกสารแนบ
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
13 มิถุนายน 2564

4


เอกสารแนบ
คู่มือการจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
18 มีนาคม 2564

4


เอกสารแนบ