ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำประปา จำนวน ๑ งาน (ประจำเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
29 มีนาคม 2567

6