ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๑ งาน (ประจำเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๗
29 มีนาคม 2567

7