ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
3 มกราคม 2567

67


ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ผ่าน QR Code