สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
1 พฤศจิกายน 2565

62


1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565

4. สรุปผลการจัดซือจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566

5. สรุปผลการจัดซืัอจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566

7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566

8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566

9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566

10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566

11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566

12. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566