สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
30 ตุลาคม 2564

98


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

4. สรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564

5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564

8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 
9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 
10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 
11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564

12. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564