ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
23 กันยายน 2566

0


 

   
 

 

 

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองบัว เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่เริ่มตั้งจังหวัดตรัง ราษฎรส่วนใหญ่มาจากบ้านกะปาง บ้านเขาพริก และบ้านล่องน้ำ เดิมท้องที่อำเภอรัษฎาได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ในการปกครองอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตท้องที่อำเภอห้วยยอด จำนวน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลควนเมา ตำบลคลองปาง ตำบลหนองบัว ตำบลหนองปรือ และตำบลเขาไพร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอรัษฎา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2534 ส่งผลให้ตำบลหนองบัว มาเป็นส่วนหนึ่งของกิ่งอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2534