ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.หนองบัว
งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
5 ตุลาคม 2566

0


งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์

เอกสารแนบ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2567
5 ตุลาคม 2566

0


แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2567

เอกสารแนบ
หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ
5 ตุลาคม 2566

0


หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ

เอกสารแนบ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
5 ตุลาคม 2566

0


แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

เอกสารแนบ
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
5 ตุลาคม 2566

0


แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

เอกสารแนบ
คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
25 กรกฎาคม 2566

4


เอกสารแนบ
แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
25 กรกฎาคม 2566

4


เอกสารแนบ
เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
25 กรกฎาคม 2566

4


ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประภทที่ 2 (ธพ.ป.1)
25 กรกฎาคม 2566

4


เอกสารแนบ
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.3)
25 กรกฎาคม 2566

5


เอกสารแนบ
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น1)
25 กรกฎาคม 2566

5


เอกสารแนบ
คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.1)
25 กรกฎาคม 2566

5


เอกสารแนบ
คำขอรับบริการของ อบต.หนองบัว
20 เมษายน 2566

5


เอกสารแนบ