ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
รายงานความคืบหน้ากรณีขอความอนุเคราะห์วัสดุหินคลุก
27 กันยายน 2565

6


เอกสารแนบ
รายงานความคืบหน้ากรณีขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบเหมือง หมู่ที่ 2
19 กันยายน 2565

4


เอกสารแนบ
รายงานความคืบหน้ากรณีขอให้ขุดถนนฝังท่อระบายน้ำลงคูสาธารณะ หมู่ที่ 7
10 สิงหาคม 2565

4


เอกสารแนบ
รายงานความคืบหน้ากรณีขอให้ซ่อมแซมถนนสายหนองหูกวาง (สายหัวสะพานบ้านนายจรูญ-เขาไพร) หมู่ที่ 2
8 สิงหาคม 2565

5


เอกสารแนบ
รายงานความคืบหน้ากรณีขอสนับสนุนกระเบื้อง (นายเชวง แก้วสุขใส)
17 พฤษภาคม 2565

10


เอกสารแนบ
รายงานความคืบหน้ากรณีขอให้ซ่อมแซมถนนสายบ้านตก หมู่ที่ 6
19 เมษายน 2565

5


เอกสารแนบ
รายงานความคืบหน้ากรณีขอสนับสนุนกระเบื้อง (นายอรุณ แรกไทย)
22 กุมภาพันธ์ 2565

12


เอกสารแนบ
รายงานความคืบหน้ากรณีขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ่อล้อลำทับ-หนองบัวควนซาง หมู่ที่ 8
9 กุมภาพันธ์ 2565

4


เอกสารแนบ