ระเบียบ/กฎหมายกิจการสภา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
19 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
20 กรกฎาคม 2563

6


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
20 กรกฎาคม 2563

6


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ .2562
20 กรกฎาคม 2563

7


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
20 กรกฎาคม 2563

6


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
20 กรกฎาคม 2563

6


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 2
20 กรกฎาคม 2563

6


เอกสารแนบ