การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566
12 มิถุนายน 2566

10


ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อร่วมกันจัดทำและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ซึ่งเมื่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว นายก อบต.หนองบัว ในฐานะผู้บริหาร จะได้นำเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้สำหรับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 มีนาคม 2566

44


เมื่อวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมตำบล (ตามสัดส่วนระดับตำบลที่ประกาศไว้) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และประชาคมท้องถิ่นได้รับทราบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะนำเสนอให้ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เป็นปัญหา ความจำเป็น และความต้องการที่ได้รับมาจากการจัดเวที่ประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว ซึ่งที่ประชุมประชาคมตำบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐ หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ ที่หน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองบัว รวมถุึง อสม. อปพร. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองบัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 มีนาคม 2566

30


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 5 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 9 หมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัว และแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน โดยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านในครั้งนี้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำถังขยะเปียกในตำบลหนองบัวและเรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 14 ม.ค. 2566
1 ธันวาคม 2565

37


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2565เวลา13.30 น. นายกสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้มอบหมายให้ นายนันท์ หนูจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเป็นประธานประชุมปรึกษาหารือ กับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ปลัดท้องถิ่นอำเภอรัษฎา สมาชิกสภา ผอ.โรงเรียน 4โรง ครู ก.ศ.น.และ อสม.เรื่องการจัดทำถังขยะเปียกในตำบลหนองบัวและเรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อหาแนวทาง แก้ไขปัญหาการจัดทำถังขยะเปียก และเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ