งานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 ตุลาคม 2565

6


เอกสารแนบ
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11 กรกฎาคม 2565

4


เอกสารแนบ
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12 เมษายน 2565

4


เอกสารแนบ
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 มกราคม 2565

4


เอกสารแนบ
กฎบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 ตุลาคม 2564

11


กฎบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 ตุลาคม 2564

7


แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
กฎบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ตุลาคม 2563

13


กฎบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ตุลาคม 2563

9


แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ