ประกาศ/ประชาสัมพันธ์กิจการสภาฯ
ขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์
23 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศ สภา อบต.หนองบัว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาฯ อบต.หนองบัว
24 สิงหาคม 2566

4


เอกสารแนบ
ขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์
18 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์
7 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์
12 มิถุนายน 2566

0


เอกสารแนบ
ขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์
1 พฤษภาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์
27 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศ สภา อบต.หนองบัว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566
13 กุมภาพันธ์ 2566

0


ประกาศ สภา อบต.หนองบัว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
ขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์
9 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง เปิดประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
22 ธันวาคม 2565

7


เอกสารแนบ
ประกาศ สภา อบต.หนองบัว เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
19 ธันวาคม 2565

4


เอกสารแนบ
ประกาศ สภา อบต.หนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
30 พฤศจิกายน 2565

6


เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
25 สิงหาคม 2565

6


เอกสารแนบ
ขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์
5 สิงหาคม 2565

6


เอกสารแนบ