หนังสือเรียกประชุม
นัดประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
23 ธันวาคม 2565

7


เอกสารแนบ
นัดประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565

6


เอกสารแนบ
นัดประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
16 กันยายน 2565

6


เอกสารแนบ
นัดประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
2 กันยายน 2565

6


เอกสารแนบ
นัดประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
18 สิงหาคม 2565

6


เอกสารแนบ
นัดประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
11 สิงหาคม 2565

6


เอกสารแนบ
นัดประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
5 สิงหาคม 2565

6


เอกสารแนบ
นัดประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
12 พฤษภาคม 2565

11


เอกสารแนบ
นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
29 เมษายน 2565

9


เอกสารแนบ
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
11 มีนาคม 2565

11


เอกสารแนบ
นัดประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
7 มกราคม 2565

7


เอกสารแนบ
นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
15 กันยายน 2564

14


เอกสารแนบ
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
13 สิงหาคม 2564

6


เอกสารแนบ
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
9 สิงหาคม 2564

7


เอกสารแนบ
นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
11 มีนาคม 2564

8


เอกสารแนบ
นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
1 มีนาคม 2564

7


เอกสารแนบ
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
27 มกราคม 2564

7


เอกสารแนบ