นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
11 เมษายน 2566

9


เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ใสสะอาด ๒๕๖๖
5 มกราคม 2566

10


เอกสารแนบ
โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 มกราคม 2566

15


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
4 มกราคม 2566

23


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
14 กุมภาพันธ์ 2565

20


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
เอกสารแนบ