นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
"กิจกรรมให้ความรู้ การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy)" " วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายทนงศักดิ์ เกิดความสุข ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ให้ความรู้เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัล (No Gift Policy) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 (ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นเงินได้)
26 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2567
17 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2567
17 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2567
5 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (NO gift policy) ประจำปี 2566
21 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
11 เมษายน 2566

9


เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ใสสะอาด ๒๕๖๖
5 มกราคม 2566

10


เอกสารแนบ
โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 มกราคม 2566

15


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
4 มกราคม 2566

23


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
14 กุมภาพันธ์ 2565

20


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
เอกสารแนบ