ประมวลจริยธรรม
ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25 มีนาคม 2566

6


เอกสารแนบ
กิจกรรมจิตอาสาฯิกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทศันทำความสะอาดถนน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
18 มีนาคม 2566

11


เอกสารแนบ
ข้อกำหนดจริยธรรม
15 มีนาคม 2566

15


เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
15 มีนาคม 2566

8


เอกสารแนบ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
13 มีนาคม 2566

9


เอกสารแนบ
กิจกรรมส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรม
1 มีนาคม 2566

12


เอกสารแนบ
คู่มือประมวลจริยธรรม
1 มีนาคม 2566

4


เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 มีนาคม 2566

8


เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินจริยธรรม
1 มีนาคม 2566

14


เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
1 มีนาคม 2566

5


เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติการประพฤติตนทางจริยธรรมเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา
18 กุมภาพันธ์ 2566

23


เอกสารแนบ
โครงการและกิจกรรมผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
18 กุมภาพันธ์ 2566

9


เอกสารแนบ
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร
10 กุมภาพันธ์ 2566

7


เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติการประพฤติตนทางจริยธรรมเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา
10 กุมภาพันธ์ 2566

8


เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
9 กุมภาพันธ์ 2566

17


เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม 2566
21 มกราคม 2566

5


เอกสารแนบ
การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ตามโครงการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
15 มกราคม 2566

10


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2566
10 มกราคม 2566

9


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 2566
10 มกราคม 2566

8


เอกสารแนบ