ประมวลจริยธรรม
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
9 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม
9 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2567
20 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
7 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม
7 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
แนวทางการปฎิบัติ Dos
7 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม
7 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25 มีนาคม 2566

6


เอกสารแนบ
กิจกรรมจิตอาสาฯิกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทศันทำความสะอาดถนน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
18 มีนาคม 2566

11


เอกสารแนบ
ข้อกำหนดจริยธรรม
15 มีนาคม 2566

15


เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
15 มีนาคม 2566

8


เอกสารแนบ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
13 มีนาคม 2566

9


เอกสารแนบ
กิจกรรมส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรม
1 มีนาคม 2566

12


เอกสารแนบ
คู่มือประมวลจริยธรรม
1 มีนาคม 2566

4


เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 มีนาคม 2566

8


เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินจริยธรรม
1 มีนาคม 2566

14


เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
1 มีนาคม 2566

5


เอกสารแนบ