วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
4 กุมภาพันธ์ 2565

63


 วิสัยทัศน์

 

“พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นการศึกษา

สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเข้าสู่ยุค 4.0”

 

พันธกิจ

        1.  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบคมนาคมขนส่ง ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.

        2.  สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ

        3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน ความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

        4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

        5.  ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว

        6.  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        7.  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในท้องถิ่น

        8.  เชื่อมโยงการทำงานให้เข้าสู่ระบบสารสนเทศ และก้าวทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน