e-service
แบบคำร้องทั่วไป (E-Service) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดตรัง
5 มกราคม 2566

17


แบบประเมิณความพึงพอใจ
5 มกราคม 2566

14


จองคิวออนไลน์ (Smart Q) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.ตรัง
5 มกราคม 2566

8


แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่
5 มกราคม 2566

12


แจ้งเรื่อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์
5 มกราคม 2566

8


แบบแจ้งระบบสาธารณูปโภค
24 มีนาคม 2565

32


แบบคำขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค
3 กุมภาพันธ์ 2565

39