แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566 แก้ไข คร้ังที่ 2/2567
20 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567
13 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
8 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2567
8 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
8 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2566
22 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2566
22 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566 แก้ไข คร้ังที่ 1/2566
13 ธันวาคม 2566

0


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566 แก้ไข คร้ังที่ 1/2566

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566
16 มิถุนายน 2566

15


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
27 เมษายน 2566

13


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข คร้ังที่ 2/2565
26 ธันวาคม 2565

22


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข คร้ังที่ 1/2565
25 ธันวาคม 2565

22


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2565 เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2565
10 สิงหาคม 2565

34


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2565 เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2565
18 พฤษภาคม 2565

20


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2565 เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2565

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
18 พฤษภาคม 2565

20


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
4 เมษายน 2565

23


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
8 พฤศจิกายน 2564

43


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
13 สิงหาคม 2563

49


เอกสารแนบ
แผนบริหารอย่างต่อเนื่อง อบต.หนองบัว
23 มิถุนายน 2563

14


แผนบริหารอย่างต่อเนื่อง อบต.หนองบัว
เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27 เมษายน 2563

21


 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ