แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566
16 มิถุนายน 2566

15


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
27 เมษายน 2566

13


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข คร้ังที่ 2/2565
26 ธันวาคม 2565

22


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข คร้ังที่ 1/2565
25 ธันวาคม 2565

22


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2565 เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2565
10 สิงหาคม 2565

34


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2565 เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2565
18 พฤษภาคม 2565

20


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2565 เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2565

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
18 พฤษภาคม 2565

20


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
4 เมษายน 2565

23


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
8 พฤศจิกายน 2564

43


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
13 สิงหาคม 2563

49


เอกสารแนบ
แผนบริหารอย่างต่อเนื่อง อบต.หนองบัว
23 มิถุนายน 2563

14


แผนบริหารอย่างต่อเนื่อง อบต.หนองบัว
เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27 เมษายน 2563

21


 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
24 เมษายน 2563

56


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
6 พฤศจิกายน 2561

21


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
26 ตุลาคม 2561

15


เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
4 พฤศจิกายน 2559

30


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564)

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี
4 พฤศจิกายน 2559

21


�แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
10 ตุลาคม 2559

14


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
8 กันยายน 2559

12


เอกสารแนบ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2558
16 ธันวาคม 2558

17


ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2558