การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 เมษายน 2566

24


รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2565

47


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2564

27


รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เอกสารแนบ
ผลคะแนน OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะประจำปี พ.ศ.2563
30 ธันวาคม 2563

8


 ผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data lntegrity  and Transparency   Assessment:OIT)

เอกสารแนบ