นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
คำแถลงนโยบาย
9 มิถุนายน 2564

97


คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

โดย

นายสมชาย  สงรักษ์

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

...................................................................................................................................

เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

        ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

       กระผม นายสมชาย  สงรักษ์  ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่ 20  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  ที่ผ่านมา  แต่ก่อนที่กระผมจะเข้ารับหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กฎหมายได้กำหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  ดังนั้น  ในวันที่  11  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565  กระผมจึงขอแถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ซึ่งนโยบายที่จะนำไปบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวของกระผม เป็นนโยบายที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 66 67 และ 68  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  ดังนี้

1.     นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  ด้านคมนาคม จะก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ให้ได้มาตรฐานเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยาง ในถนนสายหลักของตำบลพร้อมกับปรับปรุงถนนสายรองให้เกิดความสะดวก สบาย ในการสัญจร และบุกเบิกถนนสายใหม่เพิ่มขึ้น ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทุกสายให้มีสภาพที่ดีขึ้น ก่อสร้างสะพาน และท่อระบายน้ำ

1.2  ด้านสาธารณูปโภค จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะของชุมชนอย่างทั่วถึง และปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้ ก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดและดื่มได้ รวมทั้งปรับปรุงต่อเติมขยายเขตระบบน้ำประปา

1.3 ด้านแหล่งน้ำ จะก่อสร้างแหล่งน้ำเพิ่มเติม ขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี เพื่อการประปา และเพื่อการเกษตร รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาสระน้ำสาธารณะ และระบบระบายน้ำ

2.     นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

2.2  สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)  ให้กับนักเรียนทุก ๆ คน

2.3  สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่อต่าง ๆ ให้เพียงพอและต่อเนื่องตามความต้องการของสถานศึกษา

2.4  ปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

2.5  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาระดับตำบล

3.     นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสตรี อสม. กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยการสนับสนุนงบประมาณ และทางด้านวิชาการ

3.2  จัดให้มีเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุรวมทั้งดูแลผู้สูงอายุในกิจกรรมต่าง ๆ

3.4  สนับสนุนการดำเนินงานของ อปพร.

3.5  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.6  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กในวันสำคัญต่าง ๆ

3.7  สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน

3.8  ก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดต่าง ๆ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

3.9  สนับสนุนและดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

3.10  สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3.11  สนับสนุนและดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการว่างงาน

3.12  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

3.13  ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3.14  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการทุกระดับให้มีการสอดคล้องกันระหว่างกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล เพื่อแกไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้กับเยาวชนและประชาชน รวมทั้งส่งนักกีฬาไปแข่งขันในระดับต่าง ๆ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาอย่างเพียงพอต่อความต้องการ

   

4.     นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

4.1  จะดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

4.2  ส่งเสริมเทคโนโลยีและการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร

4.3  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  และหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์

4.4  ก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

4.5  ส่งเสริม พัฒนา และจัดการแหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้ดีขึ้น

4.6  ส่งเสริมการท่องเที่ยววัดถ้ำพระพุทธซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้าน ซึ่งมีวัตถุโบราณควรค่าแก่การศึกษาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม

5.     นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

5.1  สร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการรักษ์ป่ารักษ์ลำน้ำ โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

5.2  ดำเนินการและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาพันธุ์ไม้

5.3  ดูแลรักษาต้นไม้ ป่าไม้ ให้เกิดความสมบูรณ์สมดุลตามธรรมชาติ

5.4  จัดระบบการกำจัดขยะและรักษาความสะอาด โดยครอบครัวในชุมชน มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ โดยไม่ต้องใช้รถเก็บขยะซึ่งมุ่งเน้นให้ในครัวเรือนกำจัดขยะกันเองส่วนที่เป็นขยะพิษจะมีจุดรวบรวมในแต่ละหมู่บ้าน

6.     นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการ

6.1  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

6.2  จัดสรรงบประมาณโดยความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

6.3  พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

6.4  ประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาตำบลให้เจริญยิ่งขึ้น

6.5  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

             ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวที่เคารพทุกท่าน นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาในวันนี้ จะบรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใดนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความร่วมมือของท่านสมาชิกในสภาแห่งนี้ หากขาดซึ่งความร่วมมือ การดำเนินการก็คงจะไม่บรรลุผลเท่าที่ควร กระผมจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ทุกท่าน ได้โปรดให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการบริหารราชการ หากมีอะไรจะชี้แนะหรือแนะนำ กระผมยินดีที่จะรับฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อไป

ขอขอบคุณครับ

 

 

 

 

นายสมชาย  สงรักษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว