รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
13 ธันวาคม 2565

15


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
31 ตุลาคม 2565

9


เอกสารแนบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21 พฤศจิกายน 2564

11


เอกสารแนบ
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563
16 ธันวาคม 2563

9


เอกสารแนบ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
3 กุมภาพันธ์ 2563

6


เอกสารแนบ