คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
5 มกราคม 2566

21


เอกสารแนบ
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
12 มกราคม 2565

16


คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

เอกสารแนบ
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
5 มีนาคม 2564

25


 

 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

**********************************

ข้าพเจ้า นายสมชาย  สงรักษ์

ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนง ต่อสาธารณชนและเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของหน่วยงาน ภายใต้ภารกิจเกี่ยวกับ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ตลอดจนการอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความสำนึกและตระหนัก

และพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยทุกขั้นตอนต้องมี ความถูกต้อง

ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด

ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ

จะใช้อำนาจหน้าที่ ด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาว่า

การกระทำใดเป็นความเจริญ การกระทำใดเป็นความเสื่อม

การกระทำใดที่ต้องทำ และการกระทำใดที่ต้องละเว้น และกำจัด

จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

 

 

 

(นายสมชาย  สงรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประกาศ ณ วันที่  4  มกราคม  พ.ศ. 2564