ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
5 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
3 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
4 มกราคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
9 กุมภาพันธ์ 2565

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
28 ธันวาคม 2564

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
5 พฤษภาคม 2564

30


รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
4 มีนาคม 2564

16


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

เอกสารแนบ
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 64
4 มีนาคม 2564

23


เอกสารแนบ