มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566
5 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 มกราคม 2566

16


เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 กุมภาพันธ์ 2565

30


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เอกสารแนบ
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 กุมภาพันธ์ 2565

28


เอกสารแนบ
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 มิถุนายน 2564

14


เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2 มีนาคม 2564

18


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสารแนบ
ผลคะแนน OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะประจำปี พ.ศ.2563
30 ธันวาคม 2563

7


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

เอกสารแนบ