แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
24 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
5 มกราคม 2566

17


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 มกราคม 2565

16


แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14 ธันวาคม 2563

16


แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือนและ 6 เดือน
30 ตุลาคม 2563

9


รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปี  พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือนและ 6  เดือน  จากระบบ e-planNACC

เอกสารแนบ