กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบัว
รายงานผลการดำเนินโครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) หน่วยงานของบประมาณ โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
30 กันยายน 2565

8


เอกสารแนบ
ภาพกิจกรรมการให้ความรู้การดำเนินโครงการรณรงค์ค้นหาปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2565
30 กันยายน 2565

5


ภาพถ่ายกิจกรรมให้ความรู้การดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ใส่ใจดูแลแม่และลูกในชุมชน หน่วยงานที่ของบประมาณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
30 กันยายน 2565

5


รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ใส่ใจดูแลแม่และลูกในชุมชน
30 กันยายน 2565

9


 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ใส่ใจดูแลแม่และลูกในชุมชน หน่วยงานที่ของบประมาณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินโครงการสายใยรักผูกพันธ์เพื่อแม่ลูกฟันดี
30 กันยายน 2565

8


 รายงานผลการดำเนินโครงการสายใยรักผูกพันธ์เพื่อแม่ลูกฟันดี หน่วยงานที่ของบประมาณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินโครงการชาวหนองบัวร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
30 กันยายน 2565

8


 รายงานผลการดำเนินโครงการชาวหนองบัวร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงานที่ของบประมาณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว

เอกสารแนบ
รายงานผลดำเนินโครงการร้านค้ามาตรฐาน อาหารสะอาด ผู้ประกอบการมีความรู้ สู่การบริโภค
30 กันยายน 2565

8


 รายงานผลดำเนินโครงการร้านค้ามาตรฐาน อาหารสะอาด ผู้ประกอบการมีความรู้ สู่การบริโภค หน่วยงานที่ของบประมาณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว

เอกสารแนบ
รายงานผลดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
30 กันยายน 2565

10


 รายงานผลดำเนินโครงการร้านค้ามาตรฐาน อาหารสะอาด ผู้ประกอบการมีความรู้ สู่การบริโภค หน่วยงานที่ของบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เอกสารแนบ
รายงานผลดำเนินโครงการรณรงค์ค้นหาปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2565
30 กันยายน 2565

10


รายงานผลดำเนินโครงการรณรงค์ค้นหาปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2565 หน่วยงานที่ของบประมาณ ชมรม อสม.ตำบลหนองบัว

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินโครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ
30 กันยายน 2565

7


รายงานผลการดำเนินโครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) หน่วยงานที่ของบประมาณ โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ

เอกสารแนบ
ายงานผลการดำเนินโครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โรงเรียนบ้านหนองบัว
30 กันยายน 2565

7


 รายงานผลการดำเนินโครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) หน่วยงานที่ของบประมาณ โรงเรียนบ้านหนองบัว

เอกสารแนบ
ราบงานผลดำเนินโครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โรงเรียนบ้านต้นไทร
30 กันยายน 2565

7


รายงานผลการดำเนินโครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) หน่วยงานที่ของบประมาณ โรงเรียนบ้านต้นไทร

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด ด้วยหลัก อริยสัจ4+8อ 2ส หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
30 กันยายน 2565

8


รายงานผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด ด้วยหลัก อริยสัจ4+8อ 2ส หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง หน่วยงานของบประมาณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว

เอกสารแนบ
รายงานผลดำเนินการโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 2565
30 กันยายน 2565

9


เอกสารแนบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบัว เข้ารับรางวัล "การบริหารกองทุนดีเด่นระดับอำเภอ"
7 สิงหาคม 2563

37


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบัว เข้ารับรางวัล "การบริหารกองทุนดีเด่นระดับอำเภอ" ในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา