แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
24 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
5 มกราคม 2566

18


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
15 กุมภาพันธ์ 2565

20


เอกสารแนบ
แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะ ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
11 กุมภาพันธ์ 2565

11


แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะ ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารแนบ
แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะ ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
23 มิถุนายน 2564

17


แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะ ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง
1 มีนาคม 2564

24


แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง