แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2567-2569)
26 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
20 พฤษภาคม 2564

25


เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
1 ตุลาคม 2563

55


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรม
1 ตุลาคม 2563

13


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
1 ตุลาคม 2563

11


เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
10 ตุลาคม 2560

10


เอกสารแนบ