หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1-2)
3 ตุลาคม 2566

13


เอกสารแนบ
ประกาศเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯสายผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566
3 เมษายน 2566

13


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์ฯโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ของ อบต. (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2566
3 เมษายน 2566

10


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2566
3 เมษายน 2566

12


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์ฯโครงสร้างส่วนราชการ(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566
20 มีนาคม 2566

6


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2566(ฉบับที่ 6)
15 มีนาคม 2566

8


เอกสารแนบ
มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 2566
10 มีนาคม 2566

9


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566
6 มีนาคม 2566

11


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
14 กุมภาพันธ์ 2566

13


เอกสารแนบ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
10 ตุลาคม 2565

12


เอกสารแนบ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
19 มิถุนายน 2565

8


เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติผลการปฎิบัติงานฯ 2565
14 มกราคม 2565

15


เอกสารแนบ
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
14 มกราคม 2565

16


เอกสารแนบ
ประกาศ ก.อบต.ตรัง เรื่อง ประกาศหลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งฯ
14 มกราคม 2565

15


เอกสารแนบ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
3 ธันวาคม 2564

15


เอกสารแนบ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
6 พฤษภาคม 2564

7


เอกสารแนบ
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน
13 มกราคม 2564

6


การประเมินผลการปฎิบัติงาน(คู่มือสมรรถะ)
1 มกราคม 2564

9


เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
5 ธันวาคม 2563

7


เอกสารแนบ