งานพัฒนาชุมชน
ประชาสัมพันธุ์ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 ตุลาคม 2565

1


เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 ตุลาคม 2565

1


เอกสารแนบ
ฐานข้อมูลประชากร (ผู้สูงอายุและคนพิการ)ในพื้นที่ตำบลหนองบัว
30 มกราคม 2565

3


เอกสารแนบ
สิทธิคนพิการและการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
18 ตุลาคม 2564

1


เอกสารแนบ
คู่มือการขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
28 สิงหาคม 2560

2


คู่มือการขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เอกสารแนบ