การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประมวลจริยธรรม
นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
3 มีนาคม 2564

15


นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เอกสารแนบ
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
14 มกราคม 2562

9


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
14 มกราคม 2562

4


เอกสารแนบ
ประกาศ อบต. หนองบัว เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
28 มิถุนายน 2561

2


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
14 ตุลาคม 2559

13


เอกสารแนบ
แนวทางการปฎิบัติงานตามประกาศจริยธรรม
20 พฤศจิกายน 2557

6


เอกสารแนบ