การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท.
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566
12 มิถุนายน 2566

4


ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อร่วมกันจัดทำและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ซึ่งเมื่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว นายก อบต.หนองบัว ในฐานะผู้บริหาร จะได้นำเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้สำหรับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 มกราคม 2566

1


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 มีนาคม 2565

2


การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
12 มกราคม 2565

1


คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2564

5


รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสารแนบ
แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะ ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
23 มิถุนายน 2564

3


แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะ ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
19 มิถุนายน 2564

2


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
30 ธันวาคม 2563

1


รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี  2563

เอกสารแนบ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4 มิถุนายน 2563

7


 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เอกสารแนบ
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
4 มิถุนายน 2563

4


 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

เอกสารแนบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
4 มิถุนายน 2563

4


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน)

เอกสารแนบ
แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
4 มิถุนายน 2563

3


 แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4 มิถุนายน 2563

5


 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
27 มิถุนายน 2562

2


เอกสารแนบ
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
27 มิถุนายน 2562

9


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ
27 มิถุนายน 2562

2


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562
27 มิถุนายน 2562

4


เอกสารแนบ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
18 เมษายน 2562

2


เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
2 กุมภาพันธ์ 2562

1


เอกสารแนบ
แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
6 พฤศจิกายน 2561

1


เอกสารแนบ