คู่มือสำหรับบริการประชาชน
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
2 ตุลาคม 2566

0


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

เอกสารแนบ
การขออนุญาตใช้น้ำประปา
2 ตุลาคม 2566

0


การขออนุญาตใช้น้ำประปา

เอกสารแนบ
การรับชำระเงินค่าน้ำประปา
2 ตุลาคม 2566

0


การรับชำระเงินค่าน้ำประปา

เอกสารแนบ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2
2 ตุลาคม 2566

0


การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 

เอกสารแนบ
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
2 ตุลาคม 2566

0


การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
22 เมษายน 2563

28


เอกสารแนบ
มาตรฐานการปฏิบัติงานสารบรรณ
6 เมษายน 2561

7


เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสาร
6 เมษายน 2561

8


เอกสารแนบ
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
7 กันยายน 2560

16


เอกสารแนบ
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
7 กันยายน 2560

12


เอกสารแนบ
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
7 กันยายน 2560

8


เอกสารแนบ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
7 กันยายน 2560

5


เอกสารแนบ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
7 กันยายน 2560

6


เอกสารแนบ
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
7 กันยายน 2560

12


เอกสารแนบ
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
7 กันยายน 2560

9


เอกสารแนบ
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
7 กันยายน 2560

11


เอกสารแนบ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
7 กันยายน 2560

7


เอกสารแนบ