รายงานการคลัง
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน หน่วยงาน องค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว
29 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี 2566
21 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1)
24 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9 มีนาคม 2566

9


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 (ไตรมาส 2)
29 ธันวาคม 2565

6


งบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
27 ธันวาคม 2565

9


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 (ไตรมาส 1)
30 กันยายน 2565

9


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
8 เมษายน 2565

14


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาส 4)
8 เมษายน 2565

11


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาส 3)
31 มีนาคม 2565

10


เอกสารแนบ
รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
7 มีนาคม 2565

11


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาส 2)
30 ธันวาคม 2564

12


เอกสารแนบ
งบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
29 ธันวาคม 2564

13


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาส 1)
1 ตุลาคม 2564

11


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาส 4)
26 เมษายน 2564

14


เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
2 เมษายน 2564

13


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาส 3)
28 มีนาคม 2564

8


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2564 (ไตรมาส 2)
29 ธันวาคม 2563

10


เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
23 ธันวาคม 2563

20


เอกสารแนบ