รายงานการคลัง
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9 มีนาคม 2566

9


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 (ไตรมาส 2)
29 ธันวาคม 2565

6


งบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
27 ธันวาคม 2565

9


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 (ไตรมาส 1)
30 กันยายน 2565

9


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
8 เมษายน 2565

14


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาส 4)
8 เมษายน 2565

11


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาส 3)
31 มีนาคม 2565

10


เอกสารแนบ
รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
7 มีนาคม 2565

11


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาส 2)
30 ธันวาคม 2564

12


เอกสารแนบ
งบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
29 ธันวาคม 2564

13


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาส 1)
1 ตุลาคม 2564

11


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาส 4)
26 เมษายน 2564

14


เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
2 เมษายน 2564

13


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาส 3)
28 มีนาคม 2564

8


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2564 (ไตรมาส 2)
29 ธันวาคม 2563

10


เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
23 ธันวาคม 2563

20


เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563
23 ธันวาคม 2563

16


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1่)
30 กันยายน 2563

11


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4)
18 มิถุนายน 2563

11


เอกสารแนบ