ภาพกิจกรรม
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
64
27 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 5 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 9 หมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัว และแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน โดยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านในครั้งนี้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ