ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 มกราคม 2567 โรงเรียนผู้สูงอายุและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อนำไปต่อยอดใช้ในครัวเรือน
19
15 มกราคม 2567