ภาพกิจกรรม
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566
135
9 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อร่วมกันจัดทำและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ซึ่งเมื่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว นายก อบต.หนองบัว ในฐานะผู้บริหาร จะได้นำเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้สำหรับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป